Wyniki kontroli - Wyniki kontroli za III kwartał 2016r.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, realizując plan kontroli na III kwartał 2016 r., przeprowadził w dniach 13 lipca do 29 września 2016 r. kontrole w przedmiotowym temacie w 9 jednostkach, tj.:

Jednostki wytypowano na podstawie rozeznania rynkowego, pod kątem wyłonienia producentów wytwarzających przede wszystkim produkty powszechnie dostępne i spożywane, kierowane do przeciętnego konsumenta,   z uwzględnieniem produktów priorytetowych oraz produktów wyróżnionych znakiem PDŻ. Kontrolą objęto także jednostki, w których dotychczasowe kontrole wykazały oraz jednostki dotychczas nie kontrolowane.

W wyniku przeprowadzonych kontroli dokonano następujących ustaleń:

A.     Kontrola technologii produkcji

Podczas kontroli dokonano weryfikacji technologii produkcji przetworów mlecznych,
tj. sprawdzenie sposobu wytwarzania produktów oraz prawidłowości przebiegu procesu technologicznego. Kontrole w powyższym zakresie nie wykazały nieprawidłowości, biorąc pod uwagę zarówno wymagania zawarte w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jak
i w deklaracjach producentów zawartych na etykietach oraz w dokumentach zakładowych.
Nadmienia się, że w trakcie kontroli w dwóch jednostkach  nie prowadzono produkcji wyrobów gotowych.
Ponadto kontrola w jednej z firm wykazała produkcję śmietany
o nazwach z użyciem słowa „domowa”. Nie wniesiono zastrzeżeń do stosowania tego określenia w nazwach ww. produktów. Ustalono również, że jedna z mleczarni wprowadzała do obrotu wyrób o nazwie Kefir naturalny 2%. Nie zakwestionowano terminu „naturalny” w nazwie powyższego kefiru, bowiem do jego produkcji użyto naturalnych składników, bez stosowania substancji dodatkowych.
Kontrolowane jednostki nie umieszczały na opakowaniach przetworów mlecznych informacji typu „wiejski”. Podczas kontroli nie stwierdzono również na stanie magazynowym  przetworów mlecznych o nazwach „proszek mleczny” czy też „mleko w proszku” oraz wyrobów posiadających nazwy zwyczajowe (jogurt, maślanka, mleko acidofilne, Rolada ustrzycka, Cheddar).

B. Pobieranie próbek i badania laboratoryjne

W celu kontroli jakości handlowej, do badań w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Kielcach pobrano ogółem 45 próbek artykułów mlecznych z 45 partii o łącznej masie 14159,43 kg i łącznej objętości 58047 l w tym:
    6 partii mleka o łącznej wielkości: 58047 l,
    9 partii śmietany o łącznej masie: 6134,48 kg,
    2 partie śmietanki o łącznej masie: 668 kg,
    9 partii sera twarogowego o łącznej masie: 2343,8 kg,
    3 partie sera podpuszczkowego dojrzewającego o łącznej masie 2920 kg,
    14 partii sera podpuszczkowego niedojrzewającego o łącznej masie 1036,75 kg,
    2 partie kefirów o masie 1056,4 kg.

Nadmienia się, że nie pobrano mlecznych napojów fermentowanych do badań mikrobiologicznych w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu w zakresie mikroflory charakterystycznej, ze względu na brak deklaracji obecności mikroflory w kontrolowanych partiach kefirów.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań stwierdzono zafałszowanie 2 partii produktów, tj.:
    1 partia sera podpuszczkowego niedojrzewającego o masie 50 kg,
    1 partii mleka o objętości 67,5 l.
Ponadto niewłaściwą jakość handlową stwierdzono w 11 partiach wyrobów mlecznych o łącznej masie: 1950,93 kg, w tym: 
    6 partii sera podpuszczkowego niedojrzewającego o łącznej masie 207,45 kg,
    2 partie śmietany o łącznej masie: 740,48 kg,
    1 partia śmietanki o masie: 324 kg,
    2 partie sera twarogowego o łącznej masie: 679 kg.

C.1.  Kontrola prawidłowości znakowania

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 45 partii artykułów mlecznych, w tym:
    6 partii mleka o łącznej objętości: 58047 l,
    9 partii śmietan o łącznej masie: 6134,48 kg,
    2 partie śmietanki o łącznej masie: 668 kg,
    9 partii sera twarogowego o łącznej masie: 2343,8 kg,
    3 partie sera podpuszczkowego dojrzewającego o łącznej masie 2920 kg,
    14 partii sera podpuszczkowego niedojrzewającego o łącznej masie 1036,75 kg,
    2 partie kefirów o masie 1056,4 kg.

Nieprawidłowości stwierdzono w oznakowaniu 9 partii artykułów mlecznych o łącznej 1030,35 kg, w tym:
    5 partii sera podpuszczkowego dojrzewającego o łącznej masie: 154,55 kg,
    3 partie serów twarogowych  o łącznej masie 719 kg,
    1 partia śmietany o masie 156,8 kg,

Ponadto kontrolą ilości rzeczywistej towaru paczkowanego objęto dwie partie przetworów mlecznych o łącznej masie 1318,08 kg, w tym:
    1 partię śmietany o masie 583,68 kg,
    1 partię kefiru o masie 734,4 kg.
Kontrole w powyższym zakresie nie wykazała nieprawidłowości.

C.2.  Znakowanie przetworów mlecznych z powołaniem na rolnictwo ekologiczne.

W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono produktów, których oznakowanie wskazywałoby na bezprawne stosowanie określeń sugerujących ekologiczne pochodzenie wyrobów.

C.3. Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Podczas prowadzonych kontroli, nie stwierdzono przypadku, aby w oznakowaniu kontrolowanych wyrobów stosowano określenia dotyczące produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

D. Kontrola wymagań formalno-prawnych

Ustalono, że prowadzona działalność gospodarcza w zakresie przetwórstwa mleka, obrotu artykułami mlecznymi i ich analogami została zgłoszona Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przez wszystkie dziewięć kontrolowanych jednostek, zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

IV. Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie wszczął 3 postępowania na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu 4 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 462 kg, łącznej objętości 67,5 l i łącznej wartości 9417,85 zł,
Ponadto Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie wszczął 5 postępowań na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o wymierzeniu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu 12 partii przetworów mlecznych o łącznej masie 1959,43 kg i łącznej wartości 21179,01 zł,

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie na podstawie art. 30b ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych skierował do kontrolowanych podmiotów 5 zaleceń pokontrolnych (5 pism) z uwagi na niewłaściwe oznakowanie przetworów mlecznych i niespełnienie wymagań zadeklarowanych przez producentów

Podczas kontroli wszystkich jednostek nie wykazano nieprawidłowości podlegających nałożeniu grzywny w drodze mandatu karnego.

Nadmienia się, że Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie nie stwierdził nieprawidłowości wymagających przekazania do wiadomości i wykorzystania służbowego innym instytucjom.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa i napojów na bazie piwa w okresie od 20 lipca do 23 sierpnia 2016 r. przeprowadził kontrole w 2 podmiotach gospodarczych. Typując podmioty do kontroli uwzględniono przede wszystkim profil produkcji – asortyment oraz fakt, iż nie były wcześniej kontrolowane.

W wyniku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń w ww. podmiotach gospodarczych:

1. Kontrola technologii produkcji

W oznakowaniu kontrolowanych partii piw umieszczono informacje: „niefiltrowane, niepasteryzowane”. Na podstawie przeprowadzonych oględzin pomieszczeń produkcyjnych, wyjaśnień przedstawicieli kontrolowanych podmiotów oraz przedstawionej dokumentacji ustalono, że przedmiotowe piwa nie były poddawane procesom filtracji i pasteryzacji.

Nie stwierdzono posiadania na stanie magazynowym surowców przeterminowanych oraz wykazujących cechy niewłaściwej jakości handlowej.

Na opakowaniach objętych kontrolą partii nie umieszczono sformułowań mogących wprowadzać konsumenta w błąd odnoszących się do tradycji, braku konserwantów i substancji dodatkowych, itp.

2.    Kontrola  jakości  handlowej  piwa  i  napojów  na  bazie  piwa  na  podstawie  badań laboratoryjnych

2.1 Pobieranie próbek

W celu kontroli jakości handlowej wyrobów gotowych pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie cech organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych ogółem 6 próbek z 6 partii piwa, o łącznej objętości 4381,52 l.

2.2 Badania laboratoryjne

    Centralne Laboratorium GIJHARS w Poznaniu oznaczało następujące parametry:
•    zawartość alkoholu, wartość goryczki, ocena organoleptyczna,
•    zawartość alkoholu.

Na podstawie otrzymanych z Centralnego Laboratorium GIJHARS w Poznaniu sprawozdań z badań stwierdzono nieprawidłowości w przypadku 3 partii piw polegające na zawyżeniu zawartości alkoholu oraz zaniżaniu wartości goryczki w porównaniu do deklaracji producenta w oznakowaniu co świadczyło o niewłaściwej jakości handlowej ww. partii i było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.).

W związku ze stwierdzeniem ww. nieprawidłowości wydano 3 decyzje administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nakazujące poprawę oznakowania ww. partii. Do jednej z firm wystosowano zalecenia pokontrolne.

Pozostałe 3 kontrolowane partie piwa były zgodne z deklaracją producenta.

Dane liczbowe dotyczące ilości i wielkości piw poddanych badaniom laboratoryjnym zestawiono w Tabeli 1, stanowiącej załącznik 1 do niniejszej informacji.

3. Kontrola prawidłowości znakowania piwa i napojów na bazie piwa
3.1 Wymagania dotyczące produktów konwencjonalnych

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 6 partii piwa o łącznej objętości
4381,52 l.
W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 6 partii piwa. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości wszystkie 6 partii piwa o łącznej objętości partii magazynowych 462,9 l (z partii produkcyjnych o objętości 4381,52 l) zabezpieczono i wydano decyzje na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3.2 Wymagania dotyczące znakowania z powołaniem na rolnictwo ekologiczne

Ustalono, że żaden z kontrolowanych podmiotów nie wprowadzał do obrotu piwa lub napojów na bazie piwa z powołaniem na rolnictwo ekologiczne.

3.3 Wymagania  dotyczące  produktów  posiadających  chronione  nazwy  pochodzenia
    (ChNP),  chronione  oznaczenia  geograficzne  (ChOG)  lub  będącymi  gwarantowanymi
    tradycyjnymi specjalnościami (GTS)

Nie stwierdzono, aby kontrolowane partie piwa posiadały w oznakowaniu informacje wskazujące na chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS).

3.4  Kontrola  pochodzenia  chmielu  i  produktów  chmielowych  stosowanych  do produkcji     piwa

Kontrolą pochodzenia objęto 4 partie produktów chmielowych, tj.:
-     3 partie granulatu chmielowego pochodzącego z USA (kraj pochodzenia chmielu: USA) o łącznej masie 18 kg,
-    1 partię granulatu chmielowego pochodzącego z Czech (kraj pochodzenia chmielu: Czechy) o masie 10 kg.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji, tj. certyfikatu (w przypadku granulatu z Czech) oraz świadectwa równoważności (w przypadku produktów z USA) ustalono, że informacje dotyczące odmiany chmielu, daty zbioru, oraz kraju pochodzenia i przetworzenia są zgodne z informacjami zawartymi w oznakowaniu ww. partii chmielu.

4. Kontrola dokumentacji

Ustalono, że obie kontrolowane jednostki dokonały zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

6. Sankcje

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zastosował sankcje na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydano ogółem 6 decyzji nakazujących zmianę oznakowania 6 partii piwa o łącznej objętości 462,9 l (z partii produkcyjnych o łącznej objętości 4381,52 l) i wartości 6499,2 zł oraz oraz 3 decyzje dla 3 partii o łącznej objętości 207,9 l (z partii produkcyjnych o łącznej objętości 1275,12 l) i wartości 3990 l

Ponadto Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  w Krakowie wszczął 2 postępowania, tj.:
•    na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych celem wymierzenia kary pieniężnej (zawyżona zawartość alkoholu, zaniżona wartość goryczki, zawartość alkoholu podano umieszczając określenie „OBJ.” przed liczbą wyrażoną w procentach a nie po tej liczbie).
•    na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych celem wymierzenia kary pieniężnej z uwagi na stwierdzenie zafałszowania 3 partii o łącznej objętości 3106,4 l i wartości 39360 zł
Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie na podstawie art. 28 ust. 2a ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wystosował  do 2 kontrolowanych podmiotów 2 zalecenia pokontrolne dotyczące:
-     zwiększenia nadzoru nad poszczególnymi etapami produkcji piwa oraz podania symbolu „% obj.” po informacji o rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu
-    określenia składników odnosząc się do nazwy substancji alergennej, podkreślenia substancji alergennych, podania pełnych danych identyfikujących producenta lub dystrybutora, podania warunków przechowywania, użycia sformułowania „Objętość netto” lub „zawartość netto”, poprzedzenia informacji o wykazie składników słowem „Składniki” lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz, podania ilości nominalnej „500 ml” z użyciem czcionki, której wysokość będzie wynosiła minimum 4 mm, podania określenia „obj.” po liczbach określających zawartość alkoholu oraz symbolu „%”
W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono wystąpienia przypadków wymagających przekazania do innych instytucji oraz nieprawidłowości podlegających wymierzeniu kary w drodze mandatu karnego.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie warunków chowu i tuczu gęsi przeprowadził w okresie 05-14 września 2016 r. kontrole w powyższym temacie w dwóch podmiotach, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

W wyniku działań kontrolnych dokonano następujących ustaleń w ww. jednostkach:

1. KONTROLA W ZAKŁADACH UBOJU GĘSI

A. Ocena organoleptyczna mięsa gęsiego.

 Podczas oględzin pomieszczeń produkcyjnych kontrolowanej jednostki, stwierdzono prowadzenie klasyfikacji tuszek gęsi oraz elementów według dwóch klas jakości mięsa drobiowego tj. „A” i „B”. Powyższa klasyfikacja prowadzona była przez przeszkolonych w powyższym zakresie pracowników produkcyjnych.
Ocenie organoleptycznej poddano partię produktu o nazwie Pierś z gęsi klasa A, wielkość partii produkcyjnej: 1101,07 kg. Nadmienia się, że kontrolą objęto partię towaru w trakcie produkcji, który został przekazany do zapakowania i zamrożenia, po czym trafi na magazyn wyrobów gotowych (mroźnię).
Powyższa partia Piersi z gęsi spełniała wymagania minimalne oraz wymagania dla klasy A, określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w sprawie niektórych norm handlowych  w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. WE L 157
z dnia 17.06.2008 r., str. 46). Kontrolowane elementy mięsa gęsiego były:
    nienaruszone (uwzględniając rodzaj prezentacji),
    czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, zabrudzeń lub krwi,
    bez obcego zapachu,
    bez widocznych plam krwistych, z wyjątkiem małych niezauważalnych,
    bez wystających złamanych kości,
    bez poważnych stłuczeń.
Nadmienia się, że  cechy organoleptyczne odpowiadały również wymaganiom organoleptycznym zawartym w dokumentacji zakładowej.

Kontrolujący stwierdzili, że prowadzona w Zakładzie klasyfikacja mięsa drobiowego była zgodna art. 7 ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008.

Próbki do oceny organoleptycznej pobrano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008 wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze
do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych
 w odniesieniu do mięsa drobiowego.

Wyniki kontroli mięsa gęsiego w zakresie cech organoleptycznych przedstawiono w tabeli 1, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

B. Znakowanie mięsa gęsiego.

1.    Oznakowanie mięsa gęsiego obligatoryjnymi informacjami.

     Podczas kontroli stwierdzono składowanie 4 partii produktów gęsich głęboko mrożonych,
z których pobrano próbki do kontroli oznakowania, tj.:
    Noga z gęsi – głęboko mrożona, klasa jakości A, „Produkt Ekologicznego Rolnictwa Eko” , wielkość partii produkcyjnej: 369,1 kg,
    Pierś z gęsi – głęboko mrożona, klasa jakości B, wielkość partii produkcyjnej: 273 kg,
    Młoda gęś z podrobami – głęboko mrożona, klasa jakości A, wielkość partii produkcyjnej: 12474 kg,
    Młoda gęś owsiana z podrobami – głęboko mrożona, klasa jakości A, wielkość partii produkcyjnej: 6984,2 kg.
Powyższe próbki pobrano zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 07 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych  (Dz. U. Nr 59, poz. 526 z późn. zm.).

Podczas analizy oznakowania ww. mięsa gęsiego wzięto pod uwagę wymagania określone
m.in. w:
a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
b) Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1337/2013.

Powyższe elementy kulinarne oraz tusze zapakowane były w worki termokurczliwe, które umieszczono w opakowaniach zbiorczych – pudełkach kartonowych. Opakowania jednostkowe oznakowane były etykietami oraz – w przypadku tusz gęsich i nogi z gęsi – dodatkowymi informacjami zawartymi na worku. Na opakowaniach zbiorczych znajdowały się etykiety zawierające informacje tożsame z informacjami umieszczonymi na opakowaniach jednostkowych. Nadmienia się, że w przypadku produktu ekologicznego, tj. ww. Nogi z gęsi klasa A, magazynowany był on w wyznaczonym, oznakowanym miejscu.
Analiza treści oznakowania ww. 4 partii produktów gęsich nie wykazała nieprawidłowości. Ustalono, że informacje podane  na etykietach były czytelne, nieusuwalne, nie wprowadzały w błąd konsumenta. Na opakowaniach jednostkowych umieszczano m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących producenta, nazwy środka spożywczego, warunków przechowywania, daty minimalnej trwałości, daty zamrożenia, masy netto, numeru partii produkcyjnej oraz klasy.
W oznakowaniu uwzględniono również informacje nakazujące poddanie poszczególnych wyrobów obróbce cieplnej przed ich spożyciem. Ponadto na opakowaniach zbiorczych (pudła kartonowe) umieszczana była analogiczna etykieta zawierająca dodatkowo następujące informacje: ilość sztuk w opakowaniu, masę netto i brutto opakowania, masę netto sztuki w opakowaniu jednostkowym. Oględziny opakowań jednostkowych oraz opakowań zbiorczych nie wykazały stosowania sformułowań typu „bez antybiotyków w mięsie”.
Nadmienia się, że zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu, na każdym opakowaniu podano informacje dotyczące miejsca chowu oraz miejsca uboju
lub informację dotyczącą pochodzenia, w przypadku gdy miejscem chowu i uboju był ten sam kraj. Kontrolującym przedstawiono dokumentację w formie Księgi chowu, Informacji dotyczącej łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju, Świadectw zdrowia dla zwierząt żywych przewożonych z gospodarstwa do ubojni oraz Świadectw zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym, która potwierdzała zgodność podanych w oznakowaniu informacji
ze stanem faktycznym.
Ponadto w trakcie bieżącej kontroli ustalono, że kontrolowana jednostka do schładzania tuszek gęsich stosowała metodę owiewowo-natryskową, zgodnie z art. 10 ww. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/07 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.  Stwierdzono, że schładzanie tusz drobiowych odbywało się w tunelu, w którym mięso chłodzono strumieniem zimnego powietrza uzupełnionym mgłą wodną.

2.    Oznakowanie mięsa gęsiego informacji dotyczącymi warunków produkcji.
   
Kontrola oznakowania ww. 4 partii głęboko mrożonego mięsa gęsiego wykazała, że na etykietach oraz workach, w które zapakowano poszczególne elementy lub tusze, nie umieszczano informacji o warunkach produkcji wymienionych w ww. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008, tj. „żywione z udziałem … % …”, „ekstensywny chów ściółkowy”, „chów wybiegowy”, „tradycyjny chów wybiegowy”, „chów wybiegowy bez ograniczeń”. Powyższe warunki nie zostały również zadeklarowane w dokumentach zakładowych zawierających informacje dotyczące warunków produkcji.
W oznakowaniu objętej kontrolą partii produktu o nazwie Noga z gęsi – głęboko mrożona, klasa jakości A, „Produkt Ekologicznego Rolnictwa Eko” wielkość partii produkcyjnej 369,1 kg użyto określenia „Produkt Ekologicznego Rolnictwa Eko”. Ponadto na opakowaniach ww. partii umieszczono numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej (PL-EKO-05), unijne logo produkcji ekologicznej (o właściwym kształcie, zgodnym z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 271/2010
z dnia 24 marca 2010 r., zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej) i oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolnicze („Rolnictwo Polska”). Powyższe było zgodne z art. 24 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE . L 189 z 20.07.2007 r., str. 1 z późn. zm.).
Nie wniesiono zastrzeżeń do stosowania odniesień do rolnictwa ekologicznego w oznakowaniu ww. partii produktu o nazwie Noga z gęsi – głęboko mrożona, klasa jakości A, „Produkt Ekologicznego Rolnictwa Eko”.
Dodatkowo, na podstawie wyjaśnień przedstawiciela kontrolowanego zakładu ustalono,
że kontrolowana jednostka, oprócz gęsi pochodzących z Polski, nabywa i poddaje ubojowi również gęsi pochodzące z Węgier i Słowacji.

3. Sankcje

W toku prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości podlegających zastosowaniu sankcji karnych.


Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zgodnie z planem kontroli na III kwartał 2016 r. przeprowadził w okresie
17 sierpnia 2016 r. do 27 września 2016 r. kontrole w następujących podmiotach gospodarczych

- w zakresie znakowania wyrobów garmażeryjnych typu sałatki i surówki: 2 podmioty,
- w zakresie znakowania przetworów pomidorowych typu koncentrat, ketchup i sosy: 3 podmioty.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  w Krakowie typując do kontroli ww. podmioty gospodarcze wziął pod uwagę profil przedmiotowej produkcji. Podczas kontroli wyrobów garmażeryjnych skontrolowano wyłącznie sałatki, bowiem nie stwierdzono na stanie magazynowym kontrolowanych jednostek surówek. Ponadto przeprowadzone kontrole nie wykazały posiadania na stanie magazynowym wyrobów garmażeryjnych oraz przetworów pomidorowych, których oznakowanie zawierałoby informacje odnoszące się do produktów rolnictwa ekologicznego.
 
W wyniku kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Sprawdzenie dokumentów potwierdzających jakość stosowanych surowców

Podczas kontroli ww. jednostek ustalono, że wszystkie dysponowały dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców i półproduktów, tj.: atesty jakościowe, deklaracje zgodności, oświadczenia producentów. W żadnej z kontrolowanych jednostek nie stwierdzono stosowania przeterminowanych surowców.

2. Kontrola technologii produkcji

W dwóch podczas kontroli dokonano weryfikacji technologii produkcji sałatek i ketchupu, tj. sprawdzenie sposobu wytwarzania produktów oraz prawidłowości przebiegu procesu technologicznego. Kontrole w powyższym zakresie nie wykazały nieprawidłowości, biorąc pod uwagę zarówno wymagania zawarte w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jaki w deklaracjach producentów zawartych w dokumentach zakładowych. W trzech jednostkach podczas trwania kontroli nie prowadzono produkcji objętych kontrolą wyrobów.

W jednej z firm stwierdzono, że w oznakowaniu 6 produktów używano określenia „bez konserwantów”. Ponadto w kilku produktach umieszczono informację „BEZ: konserwantów, zagęstników, dodatków „E”. Kontrola technologii produkcji oraz prawidłowości oznakowania 6 produktów nie wykazała nieprawidłowości w omawianym zakresie. Pozostałe kontrolowane 4 nie umieszczały na etykietach ww. wyrażeń.

Podczas kontroli nie stwierdzono przypadków stosowania w oznakowaniu określeń: „tradycyjny”, „domowy”, „babuni”, „bez barwników”.

3. Pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych w celu sprawdzenia oznakowania

Podczas pobierania próbek wyrobów garmażeryjnych oraz przetworów pomidorowych w celu sprawdzenia prawidłowości oznakowania stosowano się do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2003 nr 59 poz. 526, z późn. zm.).

4. Ogólne zasady dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych.

a)    Produkty opakowane lub paczkowane przeznaczone dla konsumenta.

Kontrolą prawidłowości znakowania produktów paczkowanych objęto ogółem 12 partii wyrobów gotowych o łącznej masie 43444,32 kg, tj.:
•    4 partie sałatek o łącznej masie 82,4 kg,
•    8 partii przetworów pomidorowych o łącznej masie 43361,92 kg, w tym: 4 partie ketchupów o łącznej masie 36513,12 kg, 3 partie koncentratów pomidorowych o łącznej masie 2896 kg  oraz 1 partia sosu o masie 3952,8 kg.

Analiza treści oznakowania produktów paczkowanych wykazała nieprawidłowości dotyczące: niewyszczególnienia substancji powodujących alergię lub reakcję nietolerancji, podania składu surowcowego niezgodnego z rzeczywistym, niewyszczególnienia składników składnika złożonego, podanie nieprawidłowej ilości składnika wymienionego w nazwie produktu,  nieumieszczenie wykazu składników w kolejności malejącej ze względu na użyte surowce, nie podania przy nazwie wyrobu informacji o przetworzeniu jakiemu został poddany koncentrat pomidorowy, tj. „Produkt pasteryzowany”, podania warunków przechowywania w nieprawidłowym miejscu, a także podania terminu przydatności do spożycia w niewłaściwej kolejności, tj. rok, miesiąc i dzień, zamiast dzień, miesiąc i rok.

b)    Produkty wprowadzane do obrotu bez opakowania (luzem) przeznaczone dla konsumenta (wyroby garmażeryjne i przetwory pomidorowe)

    Podczas kontroli ww. zakładów nie stwierdzono produktów bez opakowania (luzem).

c)    Produkty pakowane w atmosferze niektórych gazów

    Podczas kontroli zakładów garmażeryjnych i przetwórstwa warzywnego nie stwierdzono produktów do których zastosowano gazy przedłużające trwałość produktów.


5. Wymagania dotyczące znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych

5.1. Znakowanie wyrobów garmażeryjnych opakowanych

 Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 4 partie sałatek o łącznej masie 82,4 kg, wnosząc uwagi do sposobu oznakowania 3 ocenianych partii o łącznej masie 59,9 kg.

W wyniku przeprowadzonej oceny oznakowania wyrobów garmażeryjnych stwierdzono następujące nieprawidłowości, tj.:

1.    W składzie surowcowym 1 partii o masie 1,6 kg nie wyszczególniono substancji powodującej alergię lub reakcję nietolerancji, tj.: Gorczyca biała. Powyższe było niezgodne z art. 9 ust. 1 lit. c, w związku z Załącznikiem II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18-63).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678,
z późn. zm.) - zafałszowanie.

2.    W składzie surowcowym 1 partii wyrobu o masie 1,6 kg podano składnik złożony pod własną nazwą, tj.: „musztarda”, bez podania po nim wykazu składników, tj. woda, ocet spirytusowy, ziarno gorczycy białej, cukier, sól, substancja konserwująca E211, barwnik E100. Powyższe było niezgodne z art. 18 ust. 4,w związku z Załącznikiem VII część E pkt 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt  4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – zafałszowanie.

3.    W składzie surowcowym 1 partii wyrobu o masie 1,6 kg w Tarnowie podano nieprawidłową ilość użytego składnika, tj.: „ser typu greckiego 12 %”, zamiast „ser typu greckiego 15 %” (ustalono na podstawie oświadczenia), co było niezgodnez art. 7 ust. 1 lit. 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – zafałszowanie.

4.    W składzie surowcowym 1 partii sałatki o masie 1,6 kg  nie podano wszystkich użytych podczas produkcji składników, tj.: cukier, gorczyca biała, majeranek, rozmaryn, jałowiec, cebula, ziele angielskie. Powyższe było niezgodne z art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 18 ust. 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – zafałszowanie.

5.    W składzie surowcowym 1 partii sałatki o masie 1,6 kg podano nieużyte podczas produkcji składniki, tj.: kmin rzymski, cynamon, koper włoski, imbir, kminek. Powyższe było niezgodne z art. 9 ust. 1 lit. b, w związkuz art. 18 ust. 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – zafałszowanie.

6.    W wykazie składników 1 partii sałatki o masie 56,7 kg  w składzie surowcowym podano: „substancja słodząca: sacharyny”, zamiast „cukier”. Powyższe było niezgodne z art. 7 ust. 1 lit. aww. II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust.1 pkt 3 ww.  ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – niewłaściwa jakość handlowa.

7.    W oznakowaniu 1 partii wyrobu o masie 1,6 kg w Tarnowie nie podano wykazu składników w kolejności malejącej ze względu na użyte surowce co było  niezgodne z art. 18 ust. 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – zafałszowanie.

8.    Warunki przechowywania podane w oznakowaniu 3 partii sałatek o łącznej masie 59,9 kg nie umieszczono zaraz po terminie przydatności do spożycia co było niezgodne z załącznikiem X pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenia pokontrolne, w przypadku 2 partii sałatek wyprodukowanych przez Spółkę „GRUBCIO” w Tarnowie wszczęcie postępowania
w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – zafałszowanie, w przypadku 1 partii sałatki wyprodukowanej przez Spółkę „CONTIMAX” w Bochni wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – niewłaściwa jakość handlowa.

9.    W oznakowaniu 2 partii wyrobów o łącznej masie 3,2 kg termin przydatności do spożycia podano w nieodpowiedniej formie, tj. rok-miesiąc-dzień (2016-09-03), zamiast dzień-miesiąc-rok (03-09-2016). Powyższe było niezgodne z załącznikiem X pkt 2 lit. c ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust.1 pkt 4 ww. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – zafałszowanie.

Niewłaściwe oznakowanie sałatek świadczyło o nieznajomości przepisów prawnych przez kontrolowane podmioty oraz o zaniedbaniach z ich strony podczas przygotowywania opakowań. Stwierdzone nieprawidłowości wpływają niekorzystnie na sposób przekazywania informacji konsumentom i uniemożliwiają im dokonanie wyboru artykułu zgodnego z ich oczekiwaniami oraz naruszają prawo konsumenta do rzetelnej informacji o produkcie.

5.2. Znakowanie przetworów warzywnych

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 8 partii przetworów pomidorowych
o łącznej masie 43361,92 kg, tj.:
•    4 partie ketchupów o łącznej masie 36513,12 kg,
•    3 partie koncentratów pomidorowych o łącznej masie 2896 kg, w tym 1 partia o masie 2280 kg,
•    1 partia sosu o masie 3952,8 kg.

Zastrzeżenia wniesiono do oznakowania 1 partii koncentratu pomidorowego o masie 112 kg ze względu na podanie w niewłaściwym miejscu informację o przetworzeniu jakiemu został poddany koncentrat pomidorowy, tj. „Produkt pasteryzowany”. Powyższą informację podano po masie netto i składzie surowcowym, zamiast przy nazwie „Koncentrat pomidorowy 30%”. Powyższe było niezgodne z art. 17 ust. 5,w związku z Załącznikiem nr VI część A pkt 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Powyższa nieprawidłowość świadczyła o niewłaściwej jakości handlowej, w myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W związku z niskim stopniem szkodliwości czynu, niewielkim zakresem naruszenia odstąpiono od wymierzenia kary pieniężnej za stwierdzoną nieprawidłowość.

Niewłaściwe oznakowanie ww. partii koncentratu pomidorowego świadczyło o niedostatecznej znajomości przepisów prawnych przez kontrolowany podmiot. Stwierdzona nieprawidłowość nie ma znaczącego wpływu na wybór konsumenta, bowiem informację o przetworzeniu ww. koncentratu pomidorowego konsument uzyskał.

6. Wymagania dotyczące znakowania z powołaniem na rolnictwo ekologiczne oraz wymagania dotyczące używania Chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

6.1. Produkty ekologiczne

    W trakcie oględzin pomieszczeń magazynowych 5 kontrolowanych zakładów nie stwierdzono posiadania na stanie magazynowym wyrobów z informacjami odnoszącymi się do produktów ekologicznych.

6.2. Produkty posiadające chronione nazwy pochodzenie (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Nie stwierdzono przypadku, aby w oznakowaniu kontrolowanych wyrobów stosowano określenia dotyczące produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

7. Pobieranie próbek i wykonywanie analiz laboratoryjnych

7.1. Wyroby garmażeryjne

W celu kontroli jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych pobrano ogółem 4 próbki pochodzące z 4 partii o łącznej masie 82,4  kg, w celu oznaczenia parametrów fizykochemicznych i cech organoleptycznych w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Kielcach, tj.:
•    2 próbki z 2 partii sałatek o łącznej masie 3,2 kg,
•    2 próbki z 2 partii sałatek o łącznej masie 79,2 kg.
Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań stwierdzono niewłaściwą jakość handlową 1 partii sałatki o masie 1,6 kg z uwagi na obecność w sosie sałatkowym kwasu benzoesowego w ilości 90±6 mg/kg (na etykiecie brak deklaracji producenta o zastosowaniu powyższej substancji). Powyższa nieprawidłowość była niezgodna z art. 4 ust 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Stwierdzenie obecności w sosie sałatkowym kwasu benzoesowego świadczy o tym , iż ww. produkt jest zafałszowanym artykułem rolno-spożywczym.
Rodzaj zastosowanych sankcji: zalecenie pokontrolne, wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust.1 pkt 4 ww. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – zafałszowanie.

Powyższa nieprawidłowość świadczyła o braku należytej staranności przy procesie produkcji oraz kontroli jakości produktu gotowego.
Stwierdzona nieprawidłowość wpływa niekorzystnie na sposób przekazywania informacji konsumentom i uniemożliwiając im dokonanie wyboru artykułu zgodnego z ich oczekiwaniami oraz narusza prawo konsumenta do rzetelnej informacji o produkcie.

7.2. Przetwory warzywne

W celu kontroli jakości handlowej przetworów pomidorowych do badań laboratoryjnychw Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Kielcach w zakresie parametrów fizykochemicznych i cech organoleptycznych pobrano ogółem 8 próbek tych przetworów
o łącznej masie 43361,92 kg, tj.:
•    4 próbki z 4 partii ketchupów o łącznej masie 36513,12 kg,
•    3 próbki z 3 partii koncentratów pomidorowych o łącznej masie 2896 kg, w tym 1 partia o masie 2280 kg,
•    1 próbka z 1 partii sosu o masie 3952,8 kg (.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz cech organoleptycznych we wszystkich kontrolowanych próbkach (8 próbek z 8 partii).

8. Kontrola  wymagań formalno-prawnych.

Ustalono, że wszystkie kontrolowane jednostki dokonały zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

IV. Sankcje

    W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami zastosowano następujące sankcje:

•        wszczęto 2 postępowania administracyjne na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu 2 partii o łącznej masie 3,2 kg z uwagi na niezadeklarowanie kwasu benzoesowego w 1 partii sałatki oraz niewłaściwe oznakowanie 2 partii, tj. niewyszczególnienie substancji powodującej alergię lub reakcję nietolerancji, brak podania składników składnika złożonego, podanie nieprawidłowej zawartości składnika (ser typu greckiego), niepodanie wszystkich użytych podczas produkcji składników oraz podanie nieużytych podczas produkcji składników,

•    wszczęto 1 postępowania administracyjne na podstawie na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu 1 partii o masie 56,7 kg z uwagi na niewłaściwe oznakowanie, tj. podanie w składzie surowcowym  „substancja słodząca: sacharyny”, zamiast „cukier” i niepodanie warunków przechowywania po terminie przydatności do spożycia,

•    wszczęto 1 postępowanie administracyjne na podstawie na podstawie art. 40a ust. 5cww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu 1 partii o masie 112 kg
o niewłaściwej jakości handlowej,

•    na podstawie art. 28 ust. 2a ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydano zalecenia pokontrolne trzem kontrolowanym podmiotom.

Ponadto Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadził w dniach 18 i 19 lipca 2016 r. kontrolę doraźną w zakresie jakości handlowej komunikantów i hostii.

W wyniku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Pobieranie próbki do badań laboratoryjnych

W celu kontroli jakości handlowej pobrano do badań laboratoryjnych 1 próbkę z 1 partii wyrobów gotowych, tj.: Komunikanty białe a’ 1000 szt., wielkość partii: 80 szt. opakowań a’ 1000 szt. komunikantów (łącznie 80000 szt. komunikantów).

Próbki ww. produktów pobrano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 59, poz. 526, z późn. zm.).

Przed przystąpieniem do pobierania próbek, na podstawie oględzin i dokumentów zakładowych ustalono, że przedstawiony do kontroli asortyment kontrolowanych wyrobów stanowił partię produkcyjną.

W kontrolowanej jednostce dokument potwierdzający jakość handlową produkowanych wyrobów stanowił Opis produktu, w którym zawarto informacje dotyczące m.in. charakterystyki produktu (barwa, smak, zapach).

Badania laboratoryjne

Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Kielcach oznaczało następujące parametry: wilgotność, zawartość popiołu całkowitego w suchej masie, kwasowość, zawartość białka, zawartość kwasu sorbowego, zawartość kwasu benzoesowego, zawartość kwasu askorbinowego zawartość kwasu izoaskorbinowego oraz ocena organoleptyczna.
Na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań nie stwierdzono aby ww. partia wyrobów gotowych nie spełniała wymagań pod kątem cech organoleptycznych oraz składników zadeklarowanych przez producenta.
Nadmienia się, iż nie pobrano próbki mąki stosowanej w produkcji komunikantów i hostii z uwagi na fakt, że produkcja tych wyrobów odbywa się w zakładzie zlokalizowanym w Kielcach.

Kontrola znakowania

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 1 partię wyrobów gotowych, tj.: Komunikanty białe a’ 1000 szt., wielkość partii: 80 szt. opakowań a’ 1000 szt. komunikantów (łącznie 80000 szt. komunikantów).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
-      w wykazie składników nie podkreślono substancji alergennej (tj. „mąka pszenna”) poprzez pismo wyraźnie odróżniające ją od reszty zastosowanych  składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18-63),
-    nie podano ilości netto żywności lub liczby, co było niezgodne z art. 9 ust. 1 lit. e ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…),
-    niewłaściwie sformułowano wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości określanej datą dzienną, bowiem podano „Najlepiej spożyć przed końcem”, zamiast „Najlepiej spożyć przed”. Powyższe było niezgodne z art. 24 ust. 2, w związku z załącznikiem X pkt 1
lit. a ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…),
-    informację o dacie minimalnej trwałości umieszczono oddzielnie od informacji o warunkach przechowywania. Informacje te umieszczone zostały po dwóch różnych stronach opakowania, wbrew art. 24 ust. 2, w związku z załącznikiem X pkt 1 lit. b ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 w sprawie     przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…),
-    wykaz składników poprzedzono słowem „Skład”, zamiast „Składniki” lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz, wbrew art. 18 ust. 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).

Powyższe nieprawidłowości świadczą o niewłaściwej jakości handlowej ww. partii.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie wszczął 1 postępowanie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nakazu zmiany oznakowania ww. partii komunikantów o wartości 920 zł.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  w Krakowie na podstawie art. 30b ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wystosował do kontrolowanego podmiotu zalecenie pokontrolne dotyczące podkreślenia substancji alergennej poprzez pismo wyraźnie odróżniające ją od reszty zastosowanych składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła, podaniu ilości netto żywności lub liczby sztuk, poprzedzenia daty minimalnej trwałości określanej datą dzienną sformułowaniem „Najlepiej spożyć przed”, umieszczeniu informacji o warunkach przechowywania po dacie minimalnej trwałości oraz poprzedzeniu wykazu składników słowem „Składniki” lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających przekazania informacji do innych instytucji.