Komunikaty - Wyjaśnienie Komisji Rekrutacyjnej do pytania nr 1 w teście z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Wyjaśnienie Komisji Rekrutacyjnej do pytania nr 1 w teście z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Jeden z uczestników testu dla kandydatów na stanowisko Radcy prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w dniu 5 kwietnia 2019 roku zakwestionował nieprawidłowość w pytaniu nr 1 „Decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli:

  1. A) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
  2. B) decyzja jest wykonalna z mocy prawa,
  3. C) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja jest wykonalna z mocy prawa, lub jest zgodna z żądaniami stron lub jeżeli strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”

Pytanie to w ocenie jednego z uczestników jest nieprawidłowe, gdyż decyzja w której strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, jest prawomocna i jest wykonalna jako prawomocna. Dlatego też w ocenie tego uczestnika jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A). Taka odpowiedź zdaniem Komisji Rekrutacyjnej nie jest prawidłowa gdyż nie jest to jedyna sytuacja w której decyzja jest wykonalna przed uprawomocnieniem. Komisja ustalając treść pytania i odpowiedzi kierowała się treścią przepisu art. 130 KPA. Odpowiedź A) Decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności jest odpowiedzią niepełną, tak samo odpowiedzią niepełną jest odpowiedź B) decyzja jest wykonalna z mocy prawa. Komisja Rekrutacyjna wyjaśnia, iż odpowiedź C) wskazuje wszystkie sytuacje kiedy decyzja podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem.

Wobec wątpliwości Komisja Rekrutacyjna nie zmienia swojego stanowiska odnośnie zmiany punktacji uznając, iż niepełna odpowiedź nie jest odpowiedzią prawidłową.